Dialog Hotels Logo

Bokningsvillkor


VILLKOR FÖR BOENDE


Vid bokning på Internet skickas en bokningsbekräftelse per e-post till den adress som angivits vid bokningstillfället. Vid incheckning ska bokningsbekräftelsen kunna uppvisas på förfrågan. Det är gästens ansvar att kontrollera så att bokningsuppgifterna på bokningsbekräftelsen stämmer. Är något felaktigt är det gästens ansvar att kontakta hotellet snarast möjligt för rättelse.

Åldersgräns: För att boka ett rum på något av våra hotell måste du vara minst 18 år fyllda. För boende som är yngre än 18 år krävs det att förälder, målsman eller annan ansvarig person över 18 år bor på hotellet samtidigt. Om du bokar rum åt någon som är under 18 år, hålls du ansvarig för den minderåriga, oavsett om du själv bor i rummet eller inte.


INCHECKNING / UTCHECKNING


Incheckning är från klockan 15.00 på samtliga hotell. Eventuella synpunkter och anmärkningar på rummen meddelas till receptionisten snarast efter incheckning.

Utcheckning är innan kl 11 på avresedagen. Vid senare utcheckning, vänligen kontakta receptionen för eventuell tilläggsavgift.


SKADEGÖRELSE / RÖKNING PÅ RUMMET


Gästen eller den betalningsansvarige för rummet är ansvarig för eventuell skada på rum, utrustning eller lokaler tillhörande hotellet, till följd av oansvarigt uppträdande.

Samtliga gästrum inom Dialog Hotels är rökfria och överträdelse kommer att debiteras gästen med SEK 3000 för saneringskostnad.


ANSVAR FÖR EGENDOM


Hotellet ansvarar inte för egendom som förvaras i hotellrum eller i hotellets lokaler.


HOTELLET HAR RÄTT ATT NEKA BOENDE


Hos oss sover och vilar människor på dygnets alla timmar. Det är därför viktigt att, under alla tidpunkter på dygnet, visa hänsyn och inte prata högt, skrika eller springa i korridorerna. Av denna anledning, samt för personalens och gästernas säkerhet förbehåller vi oss rätten att neka boende. Skäl för vårt beslut kan vara uppförande och/eller fysiska/psykiska tillstånd som stör eller skapar oro bland de andra gästerna eller att full betalning för boendet inte kan erläggas.


FORCE MAJEURE


Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför hotellets kontroll, berättigar hotellet att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Go to top

Användarvillkor


ANVÄNDARVILLKOR


Denna webbplats får inte användas på ett sätt som orsakar eller kan orsaka skador på webbplatsen eller på något annat sätt som förhindrar eller försämrar tillgängligheten till webbplatsen, inte heller får webbplatsen användas i olagligt, vådligt, bedrägligt eller i något annat skadligt syfte eller aktivitet.

Du får inte använda denna webbplats för att kopiera, lagra, drifta, överföra, använda, publicera eller distribuera något material som består av (eller är kopplat till) spyware, virus, Trojan horse, worm, keystroke logger, rootkit eller annan skadlig programvara. Du får heller inte använda denna webbplats för något marknadsföringsändamål utan vårt skriftliga medgivande.


COOKIES OCH ANDRA TYPER AV SPÅRNINGSTEKNOLOGI


För att kunna förbättra ditt besök på den här webbplatsen samlar vi viss information om dig via cookies när du använder den här webbplatsen. Denna information lagras på våra servrar och kan till exempel innehålla information om ditt operativsystem, version av webbläsare, domännamn och IP-adress, vilken URL du kom från och går till samt vilka delar av webbplatsen du besöker. Denna information används främst till att förbättra vår webbplats.


De flesta större webbplatserna använder cookies. Cookies är små textfiler som innehåller små mängder information som laddas ned till din dator eller mobilenhet när du besöker en webbplats. Cookies skickas sedan tillbaka till ursprungswebbplatsen vid varje efterföljande besök, eller till en annan webbplats som känner igen cookien.


Cookes har en hel del fördelar, som att till exempel förenkla navigeringen mellan de olika sidorna, komma ihåg dina inställningar och förval, hjälpa oss att förstå hur vår webbplats används och i slutändan även förbättra din online-upplevelse. De kan också hjälpa till att styra så att de webbannonser som dyker upp stämmer bättre överens med dina intressen.


Du kan blockera användandet av cookies i de flesta webbläsare. I vissa fall kan dock detta medföra att webbplatsen fungerar sämre eller inte alls, beroende på inställningarna i din webbläsare.


Eftersom vi använder oss av Google Analytics kommer dina personuppgifter även att lämnas ut till Google. Med anledning av detta kan dina personuppgifter komma att vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runtom i världen. Dina personuppgifter kan således komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra dina personuppgifter till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med några andra personuppgifter som Google kan ha lagrat om dig.

I syftet av marknadsföring använder vi oss av cookies, dessa är ofta tredjepartscookies. D.v.s. de sätts inte av oss men av någon av våra samarbetspartners, t ex Facebook, Google etc. Dessa cookies använder information om ditt användande av dialoghotels.se t.ex. sidor du besöker eller annonser du svarar på, för att senare kunna tillhandahålla annonser som är mer anpassade för dig. Dessa annonser kallas ”intressebaserade annonser” eftersom syftet är att du endast ska behöva se annonser som passar dina intressen. Om du nekar dessa cookies riskerar din användarupplevelse minska.


LÄNKAR


Länkar till webbplatser tillhörande tredje man kan förekomma på den här webbplatsen. Om du använder dessa länkar kommer du att lämna vår webbplats. Vi har inget inflytande över dessa webbplatser och ansvarar inte för materialet på dem. Vi uppmanar dig att läsa integritetspolicyn på sådana webbplatser innan du lämnar ut någon information om dig själv.


SÄKERHET


All information om dina kredit- eller betalkortsnummer, giltighetstid och personlig information som du uppger i samband med transaktioner kommer att användas av oss, eller av andra på våra vägnar, för att behandla transaktionen. Du är införstådd med att sådan personlig identifierbar information kommer att behandlas av oss, och om en samarbetspartner till oss är inblandad, kommer denna data att behandlas av en sådan leverantör enligt vad som beskrivs i den leverantörens integritetspolicy. Du accepterar att vi inte är ansvariga för insamling av information eller integritetshanteringen hos dessa leverantörer eller någon annan tredje part. Du samtycker till att all information du tillhandahåller när du gör bokningar eller köp eller begär tjänster kommer att vara korrekt, aktuell och fullständig. Du samtycker till att betala alla avgifter du ådrar dig eller andra användare av ditt konto ådrar sig och att betalning med kreditkort eller andra typer av betalningsformer dras enligt det pris/de priser som gällde vid tidpunkten för sådana inköp.


Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående varning, ändra beskrivningar/bilder av, eller referenser till produkter eller tjänster på denna webbplats, att begränsa antal/tillgänglighet av de produkter eller tjänster som kan beställas, och/eller vägra försäljning till dig. Vi vill även påpeka att beskrivningar, bilder eller referenser till produkter eller tjänster från tredje part inte nödvändigtvis innebär att sådana produkter stöds eller rekommenderas av oss.


Även om vi vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för den information du lämnar ut när du är uppkopplad.


TILLGÄNGLIGHETEN TILL DEN HÄR WEBBPLATSEN


Vanligtvis är denna webbplats tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Vi förbehåller oss dock rätten att kunna göra denna webbplats otillgänglig oavsett anledning (handlar dock oftast om uppdateringar). Vi kan inte hållas ansvariga för eventuell skada, förlust som uppstår i samband med tekniskt fel, avbrott, avstängning eller borttagande av denna webbplats.


FORCE MAJEURE


Vi är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt villkoren i denna text, om underlåtenheten har sin grund i orsaker utanför dess rimliga kontroll, såsom (men inte begränsat till) åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning.


ÖVRIGT


Vi polisanmäler alla bedrägerier och dataintrång samt försök till sådana. Vi förbehåller oss rätten att neka eller häva ditt köp i det fall vi har skäl att misstänka bedrägerier, dataintrång och/eller annan sorts missbruk av vår webbplats.

Go to top

Integritetspolicy


INTEGRITETSPOLICY


All personlig information om dig behandlas i enlighet med svensk och europeisk lagstiftning – EU:s allmänna dataskyddsförordning ”GDPR” gäller från och med 25 maj 2018.


Vi eftersträvar en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Denna integritetspolicy förklarar hur Hotel Solutions i Stockholm AB samlar in och använder dina personuppgifter samt dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


1.VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG


Hotel Solutions i Stockholm AB org. nr 556896-6674, Stockholmsvägen 70 , 181 42 Lidingö , inklusive dotterbolag, är personuppgiftsansvarig vad gäller behandlingen av de personuppgifter du lämnar i samband med kontakt med något av våra hotell samt därtill knutna tjänster. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor via e-post info@dialoghotels.se


2. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT


All slags information som är direkt eller indirekt hänförlig till en fysisk person som är i livet utgör en personuppgift. Exempel kan vara namn, kontaktuppgifter, personnummer, kontonummer, kundnummer, etc. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling av personuppgifter oavsett om det sker automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, lagring, registrering, sortering, bearbetning, överföring eller radering av uppgifterna.


3. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Detta innebär att behandlingen från och med 25 maj 2018 sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning ”GDPR” samt kompletterande nationell lagstiftning om integritetsskydd.


4. INSAMLING OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Insamling och annan behandling av dina personuppgifter kan ske i kontakt med något av våra hotell eller när du i övrigt använder våra tjänster i anslutning till din vistelse, i kontakt direkt med oss och i samband med bokning/betalning under och efter din vistelse.


Behandling av dina personuppgifter vidtas av oss i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtal där du är part och för att genomföra åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås. Ett avtal kan ingås om du beställer någon av våra tjänster, exempelvis bokning av hotellvistelse.


Därutöver vidtas behandling av dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra rättslig förpliktelse (t.ex. för att fullgöra skyldighet i förhållande till t.ex. Skatteverket, Polis- och Kronofogdemyndighet avseende bokföring.)

I de fall där du lämnat uttryckligt samtycke genom vilket du godtagit att Hotel Solutions i Stockholm AB utför viss behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål, utgör sådant samtycke rättslig grund för den behandlingen av dina personuppgifter i det fallet. Om ditt samtycke efterfrågas kommer du i sådana fall att få särskild information om den behandling det avser och vad godkännande innebär.


I den utsträckning Hotel Solutions i Stockholm AB behandlar personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att fullgöra avtal, rättslig förpliktelse och i avsaknad av uttryckligt samtycke, så sker sådan behandling med stöd av en intresseavvägning där Hotel Solutions i Stockholm AB identifierat ett ändamål som rör ett berättigat intresse för vilket behandling av personuppgifter är nödvändig och där Hotel Solutions i Stockholm AB efter noggrant övervägande funnit att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter. Hotel Solutions i Stockholm AB har berättigade intressen av att bedriva marknads- och kundanalys, att ta fram underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt statistik och av bedriva direktmarknadsföring. Ifall där personuppgifter behandlas inom ramen för sådan verksamhet så utgör en intresseavvägning rättslig grund för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig för de ändamål som rör dessa berättigade intressen.


5. LAGRINGSTID


Hotel Solutions i Stockholm AB lagrar dina personuppgifter så länge du är kund hos oss, d.v.s. under hela den tid då avtal mellan dig och Hotel Solutions i Stockholm AB är gällande. När kundrelation och avtal upphör, lagras dina personuppgifter därefter i 12 månader om du är privatperson och 24 månader om du representerar ett företag. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där Hotel Solutions i Stockholm AB har ett berättigat intresse av att spara dina uppgifter för att underlätta vidare kontakt. Hotel Solutions i Stockholm AB bedömer i denna del att dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre än detta berättigade intresse.


6. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS


Hotel Solutions i Stockholm AB behandlar endast de personuppgifter om dig som är relevanta för det eller de ändamål enligt vilka uppgifterna samlats in. Den information som kan komma att samlas in är t.ex. uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress, förvalt språk, användarhistorik, information om ditt resesällskap, bokningspreferenser, betalningar, anställning, krav på särskild diet, krav på handikappanpassning.


7. ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER


Hotel Solutions i Stockholm AB samlar in personuppgifter för olika ändamål. Vilka personuppgifter som samlas in och hur de samlas in beror på hur du kommer i kontakt med oss och vilka tjänster du utnyttjar.


Hotel Solutions i Stockholm AB använder personuppgifter för att:

Administrera, tillhandahålla, utveckla och underhålla de hotelltjänster Hotel Solutions i Stockholm AB erbjuder under sina varumärken.
Bearbeta dina bokningar och beställningar,kontakta dig via SMS, mobila applikationer eller e-post eller för att avisera om din bokningsstatus eller information som ansluter till din bokning före, under och efter din vistelse.
Diagnostisera fel, optimera bokningsteknik och för att kunna kontakta dig i händelse av problem med en bokning eller utförandet av de tjänster Hotel Solutions i Stockholm AB tillhandahåller.


Personuppgifterna som behandlas i enlighet med ändamålen ovan kan främst behandlas med hänsyn till att det är nödvändigt för att fullgöra avtal där du är part och för att genomföra åtgärder på din begäran innan sådant avtal ingås. Om personuppgifterna därutöver behandlas (alltså även om det inte är nödvändigt för att fullgöra avtal) kan behandling stödjas främst på en intresseavvägning där Hotel Solutions i Stockholm AB identifierat ett ändamål som rör ett berättigat intresse för vilket behandling av personuppgifter är nödvändig – och där Hotel Solutions i Stockholm AB efter noggrant övervägande funnit att registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter i sammanhanget inte väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.


I enlighet med tillämplig integritetslagstiftning behöver Hotel Solutions i Stockholm AB efterfråga ditt samtycke för att:

Individualisera kommunikationen med dig avseende våra tjänster t.ex. genom att skapa en profil för dig och skicka erbjudande som passar din profil som användare av de tjänster Hotel Solutions i Stockholm AB tillhandahåller.
Analysera statistik och användarbeteenden rörande de tjänster Hotel Solutions i Stockholm AB tillhandahåller.
Öka din nytta och upplevelse av våra tjänster på andra vis vi tror du skulle uppskatta, eller marknadsföra tjänster och produkter, direkt eller indirekt.


8. VAR HOTEL SOLUTIONS I STOCKHOLM AB LAGRAR OCH ÖVERFÖR DINA PERSONUPPGIFTER


Hotel Solutions i Stockholm AB använder underleverantörer t.ex. för drift av IT-system och personuppgifter kan därför komma att överföras till eller via dessa underleverantörer. Våra underleverantörer behandlar då dina personuppgifter endast för Hotel Solutions i Stockholm ABs räkning, i enlighet med våra instruktioner och endast efter att de undertecknat ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt tillämplig lag, för att Hotel Solutions i Stockholm AB ska kunna säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Hotel Solutions i Stockholm AB har samlat in informationen. Hotel Solutions i Stockholm AB kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess.


9. SKYDD OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER


Hotel Solutions i Stockholm AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot t.ex. förlust, manipulation eller obehörig åtkomst. Hotel Solutions i Stockholm AB anpassar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder till den fortlöpande tekniska utvecklingen.

Hotel Solutions i Stockholm AB använder IT-system för att skydda tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig behandling. Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.


10. ANDRA APPLIKATIONER/WEBBSIDOR


I Hotel Solutions i Stockholm ABs tjänster kan det förekomma länkar till andra applikationer och/eller webbsidor som inte kontrolleras av Hotel Solutions i Stockholm AB. Denna Integritetspolicy är endast tillämplig på ditt användande av de tjänster Hotel Solutions i Stockholm AB tillhandahåller. Hotel Solutions i Stockholm AB ansvarar inte för innehållet i länkade applikationer/webbsidor och den behandling av Personuppgifter som eventuellt görs av ägare eller operatörer av länkade webbsidor.


11. KORRIGERA, BEGRÄNSA OCH GRANSKA DINA PERSONUPPGIFTER


Hotel Solutions i Stockholm AB kommer att, på din begäran eller när Hotel Solutions i Stockholm AB upptäcker det, korrigera, begränsa eller radera felaktig eller ofullständiga personuppgifter.


Du har rätt att särskilt invända mot behandling av dina personuppgifter som utförs i direktmarknadsföringsändamål.


Du har även rätt att utan kostnad begära ett utdrag som visar vilka personuppgifter om dig som behandlas. Begäran om utdrag görs skriftligen till Hotel Solutions i Stockholm AB, Hotel Solutions i Stockholm AB org. nr 556896-6674, Stockholmsvägen 70 , 181 42 Lidingö. E-post:info@dialoghotels.seoch ska innehålla uppgift om ditt namn, postadress, telefonnummer, e-postadress (som använts i kommunikation med Hotel Solutions i Stockholm AB). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Hotel Solutions i Stockholm AB.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till ytterligare behandling av dina Personuppgifter genom att kontakta Hotel Solutions i Stockholm AB, Hotel Solutions i Stockholm AB org. nr 556896-6674, Stockholmsvägen 70 , 181 42 Lidingö, E-post:info@dialoghotels.se, varpå Hotel Solutions i Stockholm AB kommer att förhindra sådan information från att fortsätta behandlas. Du görs dock uppmärksam på att återkallande av samtycke inte påverkar behandling som redan har skett eller behandling som får göras utan samtycke.

Om Hotel Solutions i Stockholm ABs rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till Hotel Solutions i Stockholm AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig eller utlämnade i ett allmänt använd maskinläsbart format (s.k. dataportabilitet).

I vissa fall kan Hotel Solutions i Stockholm AB ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter eller förpliktelse enligt avtal eller rättsligt anspråk som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Skulle Hotel Solutions i Stockholm AB vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer Hotel Solutions i Stockholm AB istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det krävs enligt ovan.


12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN OCH ANDRA VILLKOR


Hotel Solutions i Stockholm AB kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på Hotel Solutions i Stockholm ABs webbplats. Vid uppdateringar av betydelse för Hotel Solutions i Stockholm ABs behandling av dina personuppgifter, kommer du att få information innan sådana ändringar börjar gälla. När Hotel Solutions i Stockholm AB tillgängliggör information om uppdateringar kommer Hotel Solutions i Stockholm AB även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.


13. KONTAKT OCH KLAGOMÅL


Om du har frågor rörande Hotel Solutions i Stockholm ABs behandling av personuppgifter, vänligen kontakta info@dialoghotels.se

Om du vill klaga: Den som anser att ett företag bryter integritetslagstiftningen kan vända sig till Datainspektionen (tillsynsmyndighet). Läs mer på www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/. Telefon: 08-657 61 00.

Go to top